1. Home
 2.   

 Vragen over OCW-erkende scholing

Moet ik wat aanpassen in het scholingsregister?

U hoeft niets aan te passen in het scholingsregister. Biedt u OCW erkende scholingen aan? Dan zullen deze na 21 augustus nog in het STAP-scholingsregister zichtbaar zijn. Heeft u uitsluitend of enkele scholingen die niet OCW erkend zijn, dan vindt u deze straks niet meer terug in het STAP-scholingsregister. Het kan natuurlijk zijn dat u al wel STAP-aanmeldingsbewijzen van niet erkende scholingen heeft verstrekt aan studenten voor een komende periode. Zij zullen voor deze scholing alleen geen STAP-budget meer kunnen aanvragen.

Kan ik onderdelen van OCW-erkende opleidingen toevoegen als aparte opleiding?

Ja dat kan, echter onder strikte voorwaarden. Zie ook de nieuwsbrief die hierover is gestuurd naar OCW-erkende opleiders.

 

Heeft het zin om nog vooraanmeldingen in te sturen?

Wij vragen u te wachten met het uploaden van vooraanmeldingen tot 22 augustus. We gaan de vooraanmeldingen eerst schonen. Hierna kunt u alleen nog vooraanmeldingen indienen van OCW-erkende opleidingen. Andere vooraanmeldingen worden niet verwerkt.

Wat moet ik communiceren met studenten die zich hebben ingeschreven op niet OCW-erkende opleidingen?

Wij vragen u deze studenten op de hoogte te brengen van het feit dat zij geen STAP-budget meer voor deze scholing kunnen aanvragen. STAP-aanmeldingsbewijzen voor nog komende aanvraagtijdvakken kunnen niet gebruikt worden. Ook vooraanmeldingen zijn niet meer mogelijk voor niet OCW-erkend scholing.

Waarom is deze keuze gemaakt, om alleen voor OCW erkende scholingen te kiezen?

Wij willen het resterende budget zo goed en gericht mogelijk inzetten, mede op verzoek van de Tweede Kamer en in aansluiting op waar de regeling voor bedoeld is: het mogelijk maken om een opleiding te volgen die kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Wat is de periode waarin een student mag starten voor de komende aanvraagrondes?

De startdatum moet 4 weken na aanvraagdatum liggen en maximaal 3 maanden na het einde van het tijdvak. Voor het tijdvak van 18 september mag de startdatum tussen 16 oktober 2023 en 18 februari 2024 liggen. Voor het tijdvak van 15 november mag de startdatum tussen 13 december 2023 en 15 april 2024 liggen.

 

 Vragen over beëindiging STAP-budget

Wat komt er ter vervanging van het huidige STAP-budget?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven te gaan kijken op welke manier zij Leven Lang ontwikkelen kan blijven stimuleren. UWV is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vervolg van of nieuwe manieren waarop een brede groep mensen ondersteund kunnen worden met het volgen van scholing.

Moet ik mijn facturen nu eerder indienen?

Nee, dat hoeft niet. Als UWV voeren we de regeling uit. Facturen kunt u op zijn vroegst 3 weken voor de startdatum van de scholing indienen. U hoeft deze niet eerder in te dienen. Het budget is gereserveerd en ook nog beschikbaar. Hoe we de organisatie gaan afronden, is nog niet duidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is, ontvangt u bericht van ons.

Kan ik nog aangesloten worden op de STAP-regeling nu bekend is dat STAP-budget per 1 januari 2024 wordt beëindigd?

Totdat anders wordt besloten, kunt u zich nog steeds aansluiten op de STAP-regeling. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op deze website.

 Inmiddels is bekend dat voor het aanvraagtijdvak van september en november 2023 alleen OCW-erkende scholing mogelijk is voor een aanvraag van STAP-budget. U kunt zich nog aansluiten als u OCW-erkende scholingen aanbiedt.

 

 

 

Blijven jullie ons ondersteunen bij vragen, inkooporders, facturen en betalingen?

Wij gaan gewoon door met ons werk. Dit houdt in dat u nog steeds bij ons terecht kunt voor vragen en dat de orders, facturen en betalingen nog gewoon verwerkt worden.

 

 Vragen over nieuwe aanvraagdatum: vrijdag 17 maart 2023

Wat is de meest actuele datum waarop mijn studenten weer STAP-budget kunnen aanvragen?

Op vrijdag 17 maart 2023 om 10.00 uur kunnen uw studenten opnieuw STAP-budget aanvragen. STAP-aanmeldingsbewijzen met een startdatum vanaf 28 maart 2023 blijven geldig.

Wilt u meer weten over vrijdag 17 maart 2023 of de technische storing op dinsdag 28 februari 2023? Lees dan het persbericht van UWV.

Is er al een nieuw datum bekend? Krijg ik daarover apart bericht?

De nieuwe datum is vrijdag 17 maart 2023, om 10.00 uur. Dit wordt via meerdere kanalen gedeeld. U ontvangt via de erkennende organisatie een nieuwsbrief, de site stapvooropleiders.nl wordt aangepast en daarnaast worden de studenten via de meerdere sites op de hoogte gesteld.

Wanneer en vanaf hoe laat was er sprake van een technische storing op dinsdag 28 februari 2023?

De technische storing begon rond half 10 op dinsdag 28 februari 2023. Eerst was de verwachting dat de storing opgelost kon worden. De openstelling van het loket werd daarom met een uur uitgesteld naar 11.00 uur. Rond 11.00 uur was het probleem nog niet verholpen. Vlak daarna werd duidelijk dat de storing dermate groot was, dat een oplossing op 28 februari niet haalbaar was.

Bekijk ook het persbericht van UWV voor meer informatie over de technische storing.

Waarom is er besloten de aanvraagdatum te verplaatsen naar donderdag 17 maart 2023?

De technische storing op dinsdag 28 febuari 2023 was dermate groot dat een oplossing diezelfde dag niet haalbaar was. Daarom is besloten men niet langer in onzekerheid te laten en het aanvraagmoment te verplaatsen naar een andere datum.

Komende week vinden er nog extra testen plaats om er zeker van te zijn dat alles werkt. Verder willen we belangstellenden de kans geven zich goed voor te bereiden op het nieuwe aanvraagmoment. We hebben daarom gekozen voor vrijdag 17 maart

Bekijk ook het persbericht van UWV voor meer informatie over de technische storing en de nieuwe aanvraagdatum.

 Vragen over wetswijziging februari 2023

Welke maatregelen gelden er vanaf 28 februari 2023?

Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in:

 • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
 • De minister van SZW kan scholing én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
 • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
 • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
 • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
 • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Alle genomen maatregelen zijn te vinden in de gepubliceerde wijzigingsregeling in de Staatscourant.

Hoe weet ik welke nieuwe STAP eisen er gelden voor mijn opleiding als de regeling gewijzigd is?

STAP is een lerende regeling, die aangepast kan worden. U heeft de plicht op de hoogte te blijven van de voorwaarden die er gelden. Op STAPvooropleiders.nl vindt u een overzicht van actuele wijzigingen.

Bekijk ook:

Zijn online trainingen nog toegestaan?

Online trainingen zijn toegestaan. Er moet met ingang van 1 mei 2023 wel sprake zijn van een vooraf opgesteld programma, een docent die beschikbaar is en een toetsing aan het einde.

Is het scholingsaanbod inmiddels verbeterd met scholingen die specifiek gericht zijn op maatschappelijk cruciale beroepen?

Samen met het beroepsonderwijs en de universiteiten zijn er gesprekken over hoe meer van hun onderwijsaanbod via STAP beschikbaar en toegankelijk kan worden. Ook wordt gewerkt aan een plan om het STAP-budget gerichter in te zetten voor maatschappelijk cruciale sectoren.

Wat gebeurt er als het maximum van 300 toekenningen per scholing wordt bereikt?

Het STAP-budget wordt toegekend op volgorde van aanvraag tot een maximum per scholing. Na een openstelling wordt gekeken hoeveel toekenningen er per scholing zijn ontvangen. Komt de scholing boven dit aantal, dan wordt deze scholing uitgesloten voor verdere toekenning voor aanvraagperiode in hetzelfde kalenderjaar.

Wat gebeurt er als (veel) studenten hun scholing annuleren? Wordt de telling dan aangepast en kunnen studenten bij de volgende openstelling wel weer deze scholing kiezen?

Het maximum aantal van 300 toekennning per scholingsactiviteit is van toepassing op het moment van toekenning van STAP-budget. Er wordt geen rekening gehouden met correcties na de toekenningen.

Waarom is het maximum van 300 toekenningen per scholing toegevoegd aan de regeling?

Met het maximum van 300 toekenningen per scholingsactiviteit roepen we een halt toe aan opleiders die met slimme marketing een onevenredig deel van het budget ontvangen. Beoogd wordt dat burgers voor STAP een breed aanbod van scholing van verschillende aanbieders beschikbaar blijft om uit te kiezen en een betere spreiding van aanvragen over verschillende opleiders bereikt wordt.

Waarom wordt er gekeken naar het aantal toekenningen op een scholing? Wordt er ook gekeken naar de kwaliteit?

Er vindt monitoring plaats op de kwaliteit van scholingen. Hierbij spelen de keurmerken een rol en is het afwegingskader opgesteld. De invoering van een maximum aantal van 300 toekenningen per scholingsactiviteit per opleider is een extra middel naast de sturing op de kwaliteit en hiervoor is het afwegingskader opgesteld.

 Vragen over vervallen eerste aanvraagperiode 2023

Waarom is het eerste STAP aanvraagtijdvak van 2023 vervallen?

Er is tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de STAP-regeling te implementeren en de lopende onderzoeken naar opleiders/opleidingen af te ronden. Zo voorkomt het kabinet dat scholing die niet aan de voorwaarden van STAP voldoet toch subsidie ontvangt.

Hadden de maatregelen niet kunnen worden ingeregeld voordat de STAP-regeling van start ging?

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het aanbod van opleidingen en trainingen in het STAP-scholingsregister kwalitatief goed is en aan de doelstelling en voorwaarden van STAP voldoet. Om de kwaliteit van opleidingen te garanderen werkt STAP met een systeem van erkennende organisaties en keurmerken. Deze erkennende organisaties en keurmerken worden geacht met hun eigen systematiek van toetsing in te staan voor de kwaliteit van het aanbod van erkende of aangesloten opleiders. Het is vervolgens aan betrokken opleiders om zich te houden aan de voorwaarden die aan de toegang tot het scholingsregister zijn gesteld, betreffende kwaliteit van het aanbod en arbeidsmarktgerichtheid. Op dit laatste punt is met name aanscherping nodig, omdat we zien dat sommige opleiders het grijze gebied opzoeken of oneigenlijke gebruik maken van de regeling.

Kunnen de aanpassingen aan de regeling niet gewoon gebeuren terwijl alles doorloopt? Dat was de afgelopen tijd toch ook zo?

Tijdens de afgelopen tijdvakken heeft de toetsingskamer inderdaad onderzoek gedaan en zijn naar aanleiding daarvan zijn een aantal opleiders en opleidingen uit het aanbod verwijderd. Dit heeft geleid tot onzekerheid voor zowel opleiders als burgers. Dit is geen wenselijke situatie. Het doel is om deze onduidelijkheid nu in een keer weg te nemen.

Komt er nu minder STAP-budget beschikbaar in 2023 omdat het januari tijdvak is vervallen?

Nee. Het beschikbare STAP-budget wordt verdeeld over de resterende tijdvakken 2023. Hoe dit gedeelte van het budget wordt verdeeld is nog niet bekend.

Overige vragen

Wat is het STAP-scholingsregister?

Het STAP-scholingsregister is een register van DUO waarin opleiders hun scholingen kunnen registreren. De burger kan alleen STAP-budget aanvragen voor een scholing die in het STAP-scholingsregister staat geregistreerd.

Welke scholing valt onder de STAP-budget regeling?

Scholingen in het scholingsregister van de DUO erkende opleiders en EVC-aanbieders vallen onder de STAP-budget regeling.

Welke kosten vallen onder het STAP-budget

Volgens de regling komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

– Les-, cursus-, of examengeld;
– Kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen; deze middelen dienen noodzakelijk te zijn voor het volgen en afronden van de opleidingsactiviteit, mits deze kosten in rekening worden gebracht door de opleider.

Wat heeft een burger nodig om STAP-budget aan te vragen?

Voor het aanvragen van STAP-budget heeft de burger een ‘STAP-aanmeldingsbewijs’ van u nodig voor de scholingsactiviteit waarvoor de burger zich heeft aangemeld. Ook moet de burger een DigiD hebben om in te loggen op het “Mijn STAP”-portaal waar de aanvraag ingediend kan worden. Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging dat de burger zich bij u heeft aangemeld om de scholingsactiviteit te kunnen en mogen volgen.

Is het STAP-budget van € 1000,00 inclusief of exclusief BTW?

Het STAP-budget van € 1000,00 is inclusief BTW (indien BTW op uw dienst van toepassing).

Is zichtbaar hoeveel budget er nog is?

Ja, zowel op het informatieportaal als bij de aanvraag wordt weergegeven of er nog budget beschikbaar is.

Mag een opleider meerdere scholingen op 1 aanmeldbewijs voor een student zetten?

Nee, op het STAP-aanmeldingsbewijs mag maar één scholing voor één student komen te staan.

Wat houden 5 aanvraagperiodes van 2 maanden in?

Er is een gelimiteerd budget per jaar voor de STAP-budget regeling beschikbaar. Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid wil burgers een gelijke kans op de toegang tot het budget geven. Daarom kunnen burgers op 5 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Per aanvraagperiode is één gelijk deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Het totale maximum subsidiebedrag wordt op deze manier dus verdeeld over 5 aanvraagperiodes, waarbij geldt per aanvraagperiode: op is op.

De aanvraagperiodes van 2023 zijn:

 • 28 februari 2023 t/m 30 april 2023 (verplaatst) 
 • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
 • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
 • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
 • 1 november 2023 t/m 31 december 2023
Kunnen studenten zich per blok van 2 maanden aanmelden of kan dit doorlopend het hele jaar door?

De student kan het STAP-budget aanvragen in één van de 6 aanvraagtijdvakken. Is het budget op dat moment op, kan de student in het volgende aanvraagtijdvak een aanvraag indienen.

Betekent aanvraag ook de eerste startmogelijkheid benutten of kan je later dat jaar starten?

De scholing moet starten na vier weken van de aanvraagdatum en binnen 3 maanden na het einde van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag valt. Als de subsidie aan de burger is toegekend, dan ontvangt u een inkooporder voor de betaling van het voorschot ten behove van opleidingskosten.

Hoe kunnen mijn studenten een STAP-budget aanvragen met een afwijkend subsidiebedrag dan in het scholingsregister?

STAP-budget aanvragen kunnen gedaan worden voor subsidiebedragen die gelijk aan of lager zijn dan het bedrag gevoerd in het ‘STAP-scholingsregister’. Bij het doen van de STAP-budget aanvraag wordt er gecontroleerd of de opvoer van de student gelijk is of lager dan het subsidiebedrag in het scholingsregister. Als u bijvoorbeeld een opleiding in het STAP-scholingsregister aanbiedt met een subsidiebedrag van 900 euro en het subsidiebedrag dat u daadwerkelijk hanteert op het STAP-aanmeldingsbewijs 800 euro is, kan de student een STAP-aanvraag doen en goedgekeurd krijgen ter hoogte van 800 euro*. Belangrijk is dat het afwijkende bedrag correct is opgenomen op het STAP-aanmeldingsbewijs. De aanvraag moet overeen komen met de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs.

*Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de totale kosten vermeld in het STAP-scholingsregister

Gaat toekenning op basis van volgorde van inschrijving?

Ja, op rangorde van binnenkomst worden de aanvragen van burgers beoordeeld en toegekend.

Gaat het STAP-budget over een kalenderjaar of over een schooljaar?

STAP-budget is per kalenderjaar.

Hoe snel verloopt de beoordeling?

De wettelijke beslissing is binnen 4 weken. UWV STAP streeft ernaar om dit zo kort mogelijk te laten zijn.

Als er budget over is, wordt dit dan naar de 2e aanvraagtijdvak geschoven?

Als er budget in het eerste aanvraagtijdvak over is, wordt dit in het volgende aanvraagtijdvak meegenomen.

Wordt het totale budget gelijkmatig verdeeld over het jaar of kan alles in 1 termijn worden verbruikt?

Het totale budget voor het kalenderjaar wordt verdeeld over 6 aanvraagtijdvakken.

Waar staan de voorwaarden voor STAP-budget?

Op www.uwv.nl/STAP voor de burger en voor de opleider: www.stapvooropleiders.nl.

Wat is de rol van de website STAP-budget.nl bij de uitvoering van de STAP-regeling?

STAP-budget.nl is een website gericht op de ondersteuning van burgers bij de oriëntatie op scholingsaanbod waarvoor STAP-subsidie kan worden aangevraagd. Ook is het een marketingplatform voor opleiders. STAP-budget.nl opereert onafhankelijk van de ministeries van SZW en OCW en de uitvoeringsorganisaties UWV en DUO.

Valt de BBL student (18+) ook onder de burger die recht heeft op STAP-budget?

Ja.

Valt het contractonderwijs gehuisvest in de BV van een MBO onder de OCW-erkenning?

Het scholingsaanbod van een door een mbo-instelling ingerichte entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid (een eigen inschrijving in het handelsregister, een eigen KvK-nummer) valt niet onder de OCW-erkenning.

Wat gebeurt er als de start van de scholing doorgeschoven wordt?

Dan dient de burger een wijziging door te geven via Mijn STAP-budget. Let op, er kan beperkt doorgeschoven worden.

Mag de opleider de extra administratieve kosten die zijn verbonden bij STAP doorberekenen?

Het is niet aan UWV of DUO om deze vraag te beantwoorden.

Wat voor effect heeft de STAP-regeling op de juridische verhouding tussen de burger en de opleider? Voorbeeld: burger schrijft zich in onder voorbehoud van toewijzing STAP-budget.

De opleidingsovereenkomst wordt tussen opleider en burger afgesloten. UWV is uitsluitend betrokken in (een deel van) de financiële afwikkeling met STAP-budget.

Als je een contractstichting hebt naast een MBO-instelling die opleidingen inkoopt bij een MBO. Valt dat binnen de erkenningen?

Het scholingsaanbod van een door een mbo-instelling ingerichte entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid (een eigen inschrijving in het handelsregister, een eigen KvK-nummer) valt niet onder de OCW-erkenning.

Moet de inschrijving uitgewisseld worden met DUO?

Nee, DUO hoeft niet op de hoogte te worden gebracht over het gebruik van STAP-budget. Vanzelfsprekend gelden voor het bekostigd onderwijs de gebruikelijke regels voor het opnemen van studenten in uw bekostigde scholingen.

Loopt de facturatie via volwassenen?

De facturatie voor STAP-budget loopt tussen de opleider en UWV. STAP-budget kan uitsluitend aangevraagd worden door burgers van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Aanmelden is toch alleen mogelijk voor 30+?

Nee, de aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Om te voorkomen dat burgers, die ook nog recht kunnen hebben op studiefinanciering, te maken krijgen met een mogelijkheid voor dubbele financiering, wordt voor de leeftijdscategorie 18-30 jaar de bekostigde opleidingen niet selecteerbaar.

Hoe moet er administratief worden omgegaan met een scholingsprijs die hoger ligt dan € 1000,00? En hoe voorkom je daarbij een situatie ontstaat dat je te maken hebt met 2 financiers?

Het STAP-budget keert tot maximaal € 1000,00 uit. Het restant bedrag dient de student zelf te betalen, of dient door een andere derde betaald te worden. Het gegeven voorbeeld kan in dat geval uitsluitend voorkomen worden door het restant niet te willen ontvangen.

Kan het STAP-budget gecombineerd worden met een uitkering van UWV?

Ja, het wel of niet hebben van een uitkering heeft geen invloed op het recht op STAP-budget. Het is wel van belang dat je een link hebt met de Nederlandse arbeidsmarkt en in de afgelopen 2 jaar minstens 6 maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt of een uitkering hebt ontvangen. 

Is er een format voor het STAP-aanmeldingsbewijs?

Op www.stapvooropleiders.nl/stap-aanmeldingsbewijs/ staat een overzicht met technische specificaties die op het STAP-aanmeldingsbewijs vermeld moeten worden. Naast dat overzicht vindt u een voorbeeld STAP-aanmeldingsbewijs.

In het kader van de inkoopregeling UWV valt contractonderwijs van een MBO-instelling onder ‘onderaannemer’ omdat het een ander KvK-nummer heeft. Is dit ook zo voor STAP?

De inkoopregeling en STAP-budget zijn twee aparte regelingen en uitvoeringsprocessen. Binnen STAP gaat het om het hebben van de juiste erkenning om in aanmerking te komen. Gelieve hiervoor de informatie van DUO te raadplegen om juist in het STAP-scholingsregister te worden opgenomen.

Komen teruggevorderde bedragen weer ten gunste van de subsidieregeling?

Teruggevorderde bedragen vloeien terug naar de rijksoverheid. Elk nieuw kalenderjaar wordt het totale subsdiebedrag voor dat jaar voor de STAP-regeling vastgesteld door de minister.

Hoe kan je achterhalen of je juist aangesloten bent?

Om te controleren of je bent aangesloten bij DUO in het STAP-scholingsregister kun je contact opnemen DUO. Voor de financiële aansluiting bij STAP zijn de gegevens uitgevraagd door UWV (en DUO). Via het opgegeven e-mailadres zijn uitnodigingen verzonden en ben je geïnformeerd door UWV of TIE Kinetix.

Als deelnemer een traject volgt leidend tot een MBO-certificaat, geldt dit dan als Bewijs van Deelname? Kan dit proces dan via DUO lopen, omdat daar is geregistreerd dat de deelnemer dit behaald heeft.

Het certificaat zelf is geen Bewijs van Deelname. Opleider dient naast uitreiking van het certificaat nog wel een Bewijs van Deelname te delen in het Opleidersportaal.

Kunnen we, als MBO-instelling, een bevestiging krijgen van inschrijving op het portaal?

De opleider krijgt in het opleidersportaal en volgens de afgesproken wijze een inkooporder. Dit is voor de opleider de bevestiging van de toekenning.

Welke kosten mogen gefactureerd worden?

Subsidiabele kosten zijn: les-, cursus-, college- of examengeld, en ook kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen voor zover deze middelen direct noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van de scholing, mits de kosten van deze middelen in rekening worden gebracht door de opleider.

Als je een apart rechtspersoon hebt, mag die rechtspersoon dan opleidingen ‘inkopen’ bij de gecertificeerde ‘moeder-ROC’? Zijn die dan STAP-ready?

Het scholingsaanbod van een door een mbo-instelling ingerichte entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid (een eigen inschrijving in het handelsregister, een eigen KvK-nummer) valt niet onder de OCW-erkenning.

Is er een informatie mailadres vanuit jullie waar we vragen kunnen stellen over proces en voorwaarden?

Via www.stapvooropleiders.nl worden contactgegevens gedeeld van DUO en UWV.

Kan je het STAP-aanmeldingsbewijs handmatig verstrekken zodra de burger het aanmeldproces van de scholing heeft doorlopen? Klopt dit?

Nee, het STAP-aanmeldingsbewijs is een verplicht item voor het verkrijgen van STAP-budget en deze moet worden geüpload bij het indienen van de aanvraag.