1. Home
  2.   

Veelgestelde vragen

Wat is het STAP-scholingsregister?

Het STAP-scholingsregister is een register van DUO waarin opleiders hun scholingen kunnen registreren. De burger kan alleen STAP-budget aanvragen voor een opleiding die in het STAP-scholingsregister staat geregistreerd.

Welke scholing valt onder de STAP-budget regeling?

In het scholingsregister van de DUO erkende opleiders en EVC-aanbieders vallen onder de STAP-budget regeling. Er kan uitsluitend STAP-budget subsidie aangevraagd worden voor de scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het Scholingsregister. EVC is per 2022 beschikbaar.

Moet de opleider of de scholingsactiviteit erkend zijn?

In de regeling is de erkenning opgenomen per opleider. Er is op dit moment nog overleg tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de erkenningsvertegenwoordigers of en zo ja, op welke wijze de erkenningen op scholingsactiviteit ingeregeld worden.

Moet de hele onderwijsinstelling erkend zijn door de branche of geldt de branche erkenning voor een specifieke opleiding ook?

Een onderwijsinstelling kan meerdere erkenningen hebben. Bijvoorbeeld: een mbo-instelling is door OCW erkend en biedt tevens aan aantal opleidingen aan die (ook) door een branche of sector zijn erkend.

Wat heeft een burger nodig om het STAP-budget aan te vragen?

Voor het aanvragen van het STAP-budget heeft de burger een ‘STAP-aanmeldingsbewijs’ van u nodig voor de scholingsactiviteit waarvoor de burger zich heeft aangemeld. Ook moet de burger een DigiD hebben om in te loggen op het “Mijn STAP”-portaal waar de aanvraag ingediend kan worden. Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging dat de burger zich bij u heeft aangemeld om de scholingsactiviteit te kunnen en mogen volgen.

Welke kosten vallen onder het STAP-budget?

 Volgens de regeling komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

– Les-, cursus-, of examengeld;
– kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen; deze middelen dienen noodzakelijk te zijn voor het volgen en afronden van de opleidingsactiviteit, mits deze kosten in rekening worden gebracht door de opleider;
– kosten voor een EVC-procedure die door de EVC-aanbieder in rekening worden gebracht. (EVC per 2022 of later beschikbaar) 

Hoe maak ik een e-factuur aan?

E-facturen maakt u aan via uw eigen e-facturatievoorziening en dient u daarna via de STAP-budget e-factuurbroker (TIE Kinetix) in bij UWV. Meer informatie over e-facturatie vindt u op de pagina “Financiële aansluiting”.

Wat houden 6 aanvraagperiodes van 2 maanden in?

Er is een gelimiteerd budget per jaar voor de STAP-budget regeling beschikbaar. Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid wil burgers een gelijke kans op de toegang tot het budget geven. Daarom kunnen burgers op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Per aanvraagperiode is één gelijk deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Het totale maximum subsidiebedrag wordt op deze manier dus verdeeld over 6 aanvraagperiodes, waarbij geldt per aanvraagperiode: op is op.

De aanvraagperiodes van 2022 zijn:

  • 1 maart 2022 t/m 1 mei 2022
  • 2 mei 2022 t/m 30 juni 2022
  • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
  • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
  • 1 november 2022 t/m 31 december 2022
Is er sprake van een positielijst? Ofwel volgorde van aanmelding?

Ja, op rangorde van binnenkomst worden de aanvragen van burgers beoordeeld.

Is zichtbaar hoeveel budget er nog is?

Ja, zowel op het informatieportaal als bij de aanvraag wordt weergegeven of er nog budget beschikbaar is. Er wordt nog getest met burger op welke wijze dit het beste plaats kan vinden.

Hoe kunnen mijn studenten een STAP-budget aanvragen met een afwijkend subsidiebedrag dan in het scholingsregister?

STAP-budget aanvragen kunnen gedaan worden voor subsidiebedragen die gelijk aan of lager zijn dan het bedrag gevoerd in het ‘STAP-scholingsregister’. Bij het doen van de STAP-budget aanvraag wordt er gecontroleerd of de opvoer van de student gelijk is of lager dan het subsidiebedrag in het scholingsregister. Als u bijvoorbeeld een opleiding in het STAP-scholingsregister aanbiedt met een subsidiebedrag van 900 euro en het subsidiebedrag dat u daadwerkelijk hanteert op het STAP-aanmeldingsbewijs 800 euro is, kan de student een STAP-aanvraag doen en goedgekeurd krijgen ter hoogte van 800 euro*. Belangrijk is dat het afwijkende bedrag correct is opgenomen op het STAP-aanmeldingsbewijs. De aanvraag moet overeen komen met de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs.

*Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de totale kosten vermeld in het STAP-scholingsregister

Betekent aanvraag ook de eerste startmogelijkheid benutten of kan je later dat jaar starten?

De opleiding moet starten binnen 3 maanden na het einde van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag valt. Als de subsidie aan de burger is toegekend, dan ontvangt u een inkooporder voor de betaling van het voorschot t.b.v. opleidingskosten.

Kunnen opleiders studenten al voor 1 maart aanmelden bij UWV?

Ja, via een vooraanmelding. De student hoeft dan enkel nog zijn studentnummer door te geven nadat hij de aanvraag met zijn/haar DigiD doet.

Is het STAP-budget van € 1000,00 inclusief of exclusief BTW?

Het STAP-budget van € 1000,00 is inclusief BTW (indien BTW op uw dienst van toepassing).

Mag een opleider meerdere opleidingen op 1 aanmeldbewijs voor een student zetten?

Nee, op het STAP-aanmeldingsbewijs mag maar één opleiding voor één student komen te staan.

Kunnen studenten zich per blok van 2 maanden aanmelden of kan dit doorlopend het hele jaar door?

De student kan het STAP-budget aanvragen in één van de 6 aanvraagtijdvakken. Is het budget op dat moment op, kan de student in het volgende aanvraagtijdvak een aanvraag indienen.

Gaat toekenning op basis van volgorde van inschrijving?

Ja, op rangorde van binnenkomst worden de aanvragen van burgers beoordeeld en toegekend.

Wat gebeurt er als in de 1e aanvraagtijdvak zoveel is aangevraagd dat het geld voor de resterende tijdvakken op is?

Het totale budget voor het kalenderjaar wordt verdeeld over 6 aanvraagtijdvakken. In eerste instantie evenredig. Indien er budget in het eerste aanvraagtijdvak over is, wordt dit in het volgende aanvraagtijdvak meegenomen.

Als een student zich via een opleidingsinstituut inschrijft, zal direct na het verkrijgen van het aanmeldbewijs, zijn inschrijving bij UWV worden afgerond. Klopt het dat een opleider dan geen vooraanmelding meer hoeft te doen?

Klopt. Dit is dan ook niet meer nodig.

Wordt het totale budget gelijkmatig verdeeld over het jaar of kan alles in 1 termijn worden verbruikt?

Het totale budget voor het kalenderjaar wordt verdeeld over 6 aanvraagtijdvakken.

Als er budget over is, wordt dit dan naar de 2e aanvraagtijdvak geschoven?

Als er budget in het eerste aanvraagtijdvak over is, wordt dit in het volgende aanvraagtijdvak meegenomen.

Gaat het STAP-budget over een kalenderjaar of over een schooljaar?

STAP-budget is per kalenderjaar.

Hoe snel verloopt de beoordeling?

De wettelijke beslissing is binnen 4 weken. UWV STAP streeft ernaar om dit zo kort mogelijk te laten zijn

Mag BBL bekostigd worden?

Ja.

Valt de BBL student (18+) ook onder de burger die recht heeft op de subsidie?

Ja.

Waar staan de voorwaarden voor STAP-budget?

Op www.uwv.nl/STAP voor de burger en voor de opleider: www.stapvooropleiders.nl
Op het moment dat de nieuwe STAP-portalen live gaan ook nog ondersteund met een vraag-antwoord hulpmiddel.

Wat gebeurt er als de start van de opleiding doorgeschoven wordt?

Dan dient de burger een wijziging door te geven via het Burgerportaal. Let op, er kan niet oneindig doorgeschoven worden.

Valt het contractonderwijs gehuisvest in de BV van een MBO onder de OCW-erkenning?

Het scholingsaanbod van een door een mbo-instelling ingerichte entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid (een eigen inschrijving in het handelsregister, een eigen KvK-nummer) valt niet onder de OCW-erkenning.

Wat is de rol van de website STAP-budget.nl bij de uitvoering van de STAP-regeling?

STAP-budget.nl is een website gericht op de ondersteuning van burgers bij de oriëntatie op scholingsaanbod waarvoor STAP-subsidie kan worden aangevraagd. Ook is het een marketingplatform voor opleiders. STAP-budget.nl opereert onafhankelijk van de ministeries van SZW en OCW en de uitvoeringsorganisaties UWV en DUO.

Als je een contractstichting hebt naast een MBO-instelling die opleidingen inkoopt bij een MBO. Valt dat binnen de erkenningen?

Het scholingsaanbod van een door een mbo-instelling ingerichte entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid (een eigen inschrijving in het handelsregister, een eigen KvK-nummer) valt niet onder de OCW-erkenning.

Wat voor effect heeft de STAP-regeling op de juridische verhouding tussen de burger en de opleider? Voorbeeld: burger schrijft zich in onder voorbehoud van toewijzing STAP-subsidie.

De opleidingsovereenkomst wordt nog immer tussen opleider en burger afgesloten. UWV is uitsluitend betrokken in (een deel van) de financiële afwikkeling met STAP-subsidie.

Mag de opleider de extra administratieve kosten die zijn verbonden bij STAP doorberekenen?

Het is niet aan UWV of DUO om deze vraag te beantwoorden.

Loopt de facturatie via volwassenen?

De facturatie voor STAP-budget loopt tussen de opleider en UWV. STAP-budget kan uitsluitend aangevraagd worden door burgers van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Moet de inschrijving uitgewisseld worden met DUO?

Nee, DUO hoeft niet op de hoogte te worden gebracht over het gebruik van STAP-subsidie. Vanzelfsprekend gelden voor het bekostigd onderwijs de gebruikelijke regels voor het opnemen van studenten in uw bekostigde opleidingen.

Hoe moet er administratief worden omgegaan met een scholingsprijs die hoger ligt dan € 1000,00? En hoe voorkom je daarbij een situatie ontstaat dat je te maken hebt met 2 financiers?

Het STAP-budget keert tot maximaal € 1000,00 uit. Het restant bedrag dient de student zelf te betalen of door een andere derde. Het gegeven voorbeeld kan in dat geval uitsluitend voorkomen worden door het restant niet te willen ontvangen.

Aanmelden is toch alleen mogelijk voor 30+?

Nee, aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Om te voorkomen dat burgers, die ook nog recht kunnen hebben op studiefinanciering, te maken krijgen met een mogelijkheid voor dubbele financiering, wordt voor de leeftijdscategorie 18-30 jaar de bekostigde opleidingen niet selecteerbaar.

Is er een format voor het aanmeldbewijs?

Op www.stapvooropleiders.nl staat een overzicht wat er op het aanmeldbewijs vermeldt moet worden. De specificatie/lay out van het aanmeldbewijs is aan de opleider zelf.

Kan het bedrag in de piekperiode dan alvast ruimer worden ingezet?

Nee, we hebben te maken met een diverse groep opleiders (bekostigd en privaat) en er is op dit moment geen uniforme duidelijkheid hoe budgetten verdeeld moeten worden.

In welke periode gaat de campagne gevoerd worden?

Nog niet bekend.

In het kader van de inkoopregeling UWV valt contractonderwijs van een MBO-instelling onder ‘onderaannemer’ omdat het een ander KvK-nummer heeft. Is dit ook zo voor STAP?

De inkoopregeling en STAP-budget zijn twee aparte regelingen en uitvoeringsprocessen. Binnen STAP gaat het om het hebben van de juiste erkenning om in aanmerking te komen. Gelieve hiervoor de informatie van DUO te raadplegen om juist in het STAP-scholingsregister te worden opgenomen.

Kan het STAP-budget gecombineerd worden met een uitkering van UWV?

Ja, het wel of niet hebben van een uitkering is geen (rand)voorwaarde. Het is wel van belang dat je een link hebt met de Nederlandse arbeidsmarkt en de afgelopen zeker 2 jaar in Nederland bij een gemeente ingeschreven hebt gestaan.

Komt er ook een digitale connector om gegevens over het bewijs van deelname uit te wisselen?

Ja, via het Opleidersportaal kan vanaf 1 maart het deelnamebewijs per individu of in bulk aangeleverd worden.

Komt er nog een uitgebreide procesomschrijving op schrift?

Via stapvooropleiders.nl informeren we jullie zoveel als mogelijk over het proces. In de Staatscourant van de Rijksoverheid staat de regeling op schrift.

Komen teruggevorderde bedragen weer ten gunste van de subsidieregeling?

Ja.

Wanneer is het voor-/burger-/medewerkersportaal zichtbaar?

Vanaf 14 februari worden het voor- en opleidersportaal benaderbaar. Hierdoor kunnen opleiders ook al kijken in het scholingsregister of hun aanbod er goed in staat of om al een vooraanmelding in te sturen. Per 1 maart 2022 komt het burgerportaal live, zodat er een aanvraag gedaan kan worden.

Wanneer worden de aanvraagloketten ingericht op de Werkpleinen?

Nog niet bekend.

Als deelnemer een traject volgt leidend tot een MBO-certificaat, geldt dit dan als Bewijs van Deelname? Kan dit proces dan via DUO lopen, omdat daar is geregistreerd dat de deelnemer dit behaald heeft.

De regeling vraagt niet om een bewijsstuk. Het certificaat zelf is geen Bewijs van Deelname. Opleider dient naast uitreiking van het certificaat nog wel een Bewijs van Deelname te delen in het Opleidersportaal.

Kunnen we, als MBO-instelling, een bevestiging krijgen van inschrijving op het portaal?

De opleider krijgt in het opleidersportaal en volgens de afgesproken wijze een inkooporder. Dit is voor de opleider de bevestiging van de toekenning.

Hoe kan je achterhalen of je juist aangesloten bent?

Het is niet aan UWV of DUO om te controleren of de opleider JUIST is aangesloten. Dat is verantwoordelijkheid van de opleider. Om te controleren of je bent aangesloten bij DUO in het STAP-scholingsregister kun je contact opnemen DUO. Voor de financiële aansluiting bij STAP zijn de gegevens uitgevraagd door UWV (en DUO). Via het opgegeven e-mailadres zijn uitnodigingen verzonden en ben je geïnformeerd door UWV of TIE Kinetix.

Als je een apart rechtspersoon hebt, mag die rechtspersoon dan opleidingen ‘inkopen’ bij de gecertificeerde ‘moeder-ROC’? Zijn die dan STAP-ready?

Het scholingsaanbod van een door een mbo-instelling ingerichte entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid (een eigen inschrijving in het handelsregister, een eigen KvK-nummer) valt niet onder de OCW-erkenning.

Is € 1000,00 per cursusjaar of per opleiding?

Het STAP-budget van € 1000,00 is per opleiding.

Welke kosten mogen gefactureerd worden?

Subsidiabele kosten zijn: les-, cursus-, college- of examengeld, en ook kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen voor zover deze middelen direct noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van de scholing, mits de kosten van deze middelen in rekening worden gebracht door de opleider.

Wanneer geven jullie duidelijkheid hoe om te gaan met meerjarige opleidingen? Is er een maximum aantal jaar? En mag je per jaar STAP-budget aanvragen?

Bij de start van STAP kan eenmalig subsidie worden aangevraagd voor o.a. meerjarige opleiding. In 2022 wordt bekeken of en hoe subsidie kan worden aangevraagd voor een aantal jaren (in geval van een meerjarige opleiding) in combinatie met meerdere STAP-subsidies.

Is er een informatie mailadres vanuit jullie waar we vragen kunnen stellen over proces en voorwaarden?

Via www.stapvooropleiders.nl worden contactgegevens gedeeld van DUO en UWV.

Kan je het aanmeldbewijs handmatig verstrekken zodra de burger het aanmeldproces van de opleiding heeft doorlopen? Klopt dit?

Nee, het STAP-aanmeldbewijs is een verplicht item voor het verkrijgen van STAP-subsidie en deze moet worden geüpload bij het indienen van de aanvraag.