Toetsingskamer STAP-budget

De Toetsingskamer STAP beoordeelt sinds 1 maart of de scholing die is opgenomen in het STAP-scholingsregister arbeidsmarktgericht is. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de Subsidieregeling STAP-budget en het afwegingskader ROA (Maastricht University) die de opleider bij het opvoeren van de scholing dient te hanteren. Vanaf 25 juli 2023 zijn de taken van de Toetsingskamer veranderd. De Toetsingskamer blijft zich inzetten op de juiste naleving van de subsidievoorwaarden.

Onderdelen van OCW-erkende scholingen toetsen

De onderdelen van OCW-erkende opleidingen worden beoordeeld door de Toetsingskamer STAP. De werkwijze zoals beschreven in de nieuwsbrief van 20 juli is van toepassing. We vragen u 1 volledige lijst aan te leveren voor de tranche van september. Voor de tranche van november kan na de start van de september tranche een tweede lijst worden aangeleverd. De lijsten worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Lijsten waarin gegevens ontbreken worden niet behandeld. De opleider wordt hierover geïnformeerd.

Toetsen bewijs van deelname

De Toetsingskamer STAP zal verder risicogericht, aselect en vergelijkenderwijze controleren of opleiders terecht bewijzen van deelname hebben verstrekt. Als blijkt dat een opleider ten onrechte een bewijs van deelname heeft verstrekt, dan kan de verstrekte subsidie voor de bijbehorende scholing geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van de opleider. Hiermee wordt bijgedragen aan het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik, en een doelmatige besteding van het resterende subsidiebudget.

Afwegingskader arbeidsmarktgerichtheid

Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is één van de voorwaardes voor deelname aan het STAP-budget. Hobbycursussen komen niet in aanmerking voor het STAP-budget. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiders om zelf te bepalen of een scholingsactiviteit arbeidsmarktgericht is.

In de praktijk zien we dat het afwegingskader ruimte laat voor interpretatie. Het is daarom wenselijk om meer duidelijkheid te geven welke scholing wel en welke niet arbeidsmarktgericht is.De vragenlijst hieronder verheldert en geeft aanscherpingen die gelden als aanvullende voorwaarden voor opname in het scholingsregister. Indien nodig zal het afwegingskader worden geactualiseerd.

Op welke gronden worden opleidingsactiviteiten uitgesloten?

  • puur hobbymatige cursussen
  • bedrijfsgerichte cursussen
  • leerabonnementen
  • scholing met een coaching component van meer dan 50%
  • dubbele financiering: bijv. NT2, Kinderopvang scholing
  • vorm van de opleiding: bijv. examentraining, seminar, kennisreizen
  • inhoud activiteit: bijv. bijscholing .
  • doelgroep activiteit komt niet overeen doelgroep STAP: bijv. pensioenactiviteiten