1. Home
 2.   

Meldingen

Op deze pagina staan de belangrijke, actuele meldingen die van toepassing zijn op de huidige of aankomende aanvraagperiode van STAP-budget. Zodra een melding niet meer van toepassing is, komt deze te staan bij gesloten meldingen.

 

Het STAP-budget uit de huidige aanvraagperiode is vergeven.
Er volgt geen nieuwe aanvraagperiode, omdat besloten is te stoppen met de subsidieregeling STAP-budget.

Actuele meldingen

Melding: Aanleveren correcties uiterlijk 31 januari 2024

Soms heeft een student een fout gemaakt bij de aanvraag van STAP-budget. Dit kan gecorrigeerd worden als het bedrag of de scholing verkeerd is ingevuld. Corrigeren is alleen mogelijk als de scholing nog in het scholingsregister is opgenomen. Omdat STAP stopt, is corrigeren vanaf februari niet meer mogelijk. Daarom het verzoek om uiterlijk 31 januari 2024 de laatste correcties door te geven.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 7 december om 12.00 uur. 

Melding: De handhavingsladder

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief publiceren wij hierbij de zogeheten handhavingsladder om inzichtelijk te maken in welke gevallen STAP-budget moet worden terugbetaald.

Status: actueel – geplaatst op woensdag 22 november om 09.09 uur. 

Melding: stoppen uitstellen van einddatum

Het is vanaf 13 november 2023 niet meer mogelijk de einddatum van een scholing uit te stellen. Dit besluit is genomen omdat hier zodanig vaak een beroep op werd gedaan, dat er niet langer meer sprake was van een uitzondering. 

De einddatum is de datum waarop de student op basis van de aanvraag in principe klaar moet zijn met de gesubsidieerde scholing (bij een meerjarige scholing kan het zijn dat een deel van de scholing is afgerond). De einddatum mag maximaal 12 maanden na de startdatum liggen.

Gevolgen maatregel
Het gevolg van de maatregel is dat u het bewijs van deelname moet aanleveren vanaf de eerder afgegeven einddatum uit de aanvraag. Is al voor 13 november gevraagd om uitstel van de einddatum en is dit toegekend? Dan blijft deze uitgestelde datum staan. Het bewijs van deelname moet u binnen de 13 weken nar de eindatum van de scholing doorgeven via het opleidersportaal (zie artikel 16 lid 5).

Mocht de student op de afgegeven einddatum uit de aanvraag  nog niet klaar zijn of nog niet voldoende inspanning hebben verricht volgens artikel 14, dan volgt “niet succesvol, oorzaak burger”. Na ontvangst van het bewijs van deelname doet UWV navraag bij de student.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 9 november om 15.20 uur. 

Melding: inperken uitstellen startdatum

Vanaf 13 november is het uitstellen van de startdatum beperkt mogelijk. Het uitstellen van de startdatum werd door opleiders vaak toegepast als de klas nog niet vol was, of omdat de student toch niet kon op de vastgestelde dagen. Vanuit de regeling was de uitzondering op de startdatum daar echter niet voor bedoeld. Deze uitzondering was met name bedoeld voor situaties van overmacht, zoals bijvoorbeeld een zieke student of docent.

Het aanpassen van de startdatum blijft nog steeds mogelijk. Door de grote aantallen van uitstel wordt hier vanaf maandag 13 november als volgt mee omgegaan:

 • Is een startdatum vóór maandag 13 november al een keer uitgesteld, dan blijft de nieuwe datum staan. Het is dan niet mogelijk de startdatum nog een keer te wijzigen.
 • Vanaf maandag 13 november mag een nieuwe startdatum niet later komen te liggen dan zondag 14 april 2024. Het uitstellen van de startdatum is vanaf dan dus beperkt mogelijk. Dit is binnen de STAP-regeling vastgelegd in artikel 5 lid 3 a.
 • Kan de scholing niet op de gestelde datum uit de aanvraag of in de gestelde periode doorgaan, dan wordt het STAP-budget ingetrokken. Eventueel al uitgekeerde voorschotten gaat UWV terugvorderen.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 9 november om 15.20 uur. 

Melding: bereikbaarheid klantcontactcentrum STAP UWV

Vanaf 2 oktober zijn de openingstijden van het klantcontactcentrum van STAP UWV aangepast. Het klantcontactcentrum van STAP UWV is bereikbaar van 12.00 tot 16.00 uur.

De aanpassing van de openingstijden is een stap in de afbouw van de STAP-regeling. Tijdens de start van de volgende aanvraagperiode op woensdag 15 november is het klantcontactcentrum van STAP UWV bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 28 september om 11.45 uur. 

Melding: Onjuiste inkooporder ontvangen

Heeft u een onjuiste inkooporder ontvangen en u géén gebruik gemaakt van vooraanmeldingen: stuurt u dan een mail orderbeheerstap@uwv.nl om de onjuiste inkooporder te laten corrigeren.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 3 maart 2022 om 14:30 uur

Melding: Tips om in Excel een CSV te maken

Wanneer het niet lukt om een CSV-bestand met vooraanmeldingen te uploaden, vragen wij u de volgende onderdelen in het bestand te controleren. Bekijk de tips om in Excel een CSV-bestand te maken voor:

Status: actueel – geplaatst op dinsdag 15 februari 2022 om 12:45 uur

Gesloten meldingen

Melding: Vooraanmeldingen uploaden: voorbeelden, instructies en tips

[gesloten melding] Het uploaden van vooraanmeldingen is mogelijk via het STAP-opleidersportaal. Meer informatie over vooraanmeldingen zoals benodigdheden, tips en voorbeelden, vindt u op de pagina vooraanmeldingen

Status: gesloten – bijgewerkt op donderdag 30 juni 2022 – geplaatst op dinsdag 19 april 2022 om 15:30 uur

Melding: Burger belt met subsidiebedrag nul of ontbreekt

[gesloten melding] Wij vragen u in deze gevallen bij uw eigen gegevens te controleren of ze zijn opgenomen volgens de voorwaarden van de regeling STAP-budget, met name de verplichting van aan te leveren gegevens door de opleider.

Let op: als de verplichte velden niet gevuld zijn in het STAP-scholingsregister, dan kan de subsidieaanvraag van de burger bij UWV niet worden ingediend.

Status: gesloten – geplaatst op donderdag 30 juni 2022 om 14:00 uur

Melding: Startdatum scholing volgens subsidieregeling STAP-budget

[gesloten melding] In de subsidieregeling STAP-budget staat geschreven dat de startdatum van een scholing moet liggen tussen 4 weken na de aanvraagdatum tot 3 maanden na het sluiten van een aanvraagtijdvak (zie artikel 5 lid 3). Voor de aanvraagperiode van 15 november betekent dit dat de startdatum tussen 13 december 2023 en 15 april 2024 mag liggen. Het aanvragen van STAP-budget voor een scholing met een latere startdatum is daardoor niet mogelijk.

Status: gesloten bijgewerkt op dinsdag 19 september om 16.00 uur – geplaatst op woensdag 28 juni 2023 om 15:45 uur

Melding: Beschikbare budget en OCW-erkende scholing op woensdag 15 november 2023

[gesloten melding] Omdat het STAP-budget vanaf 2024 wordt beëindigd, wordt onderzocht of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren.

Het kabinet heeft besloten het beschikbare budget op woensdag 15 november 2023 vast te stellen op 10 miljoen. Ook is het tijdens de volgende aanvraagperiode enkel mogelijk STAP-budget aan te vragen voor OCW-erkende scholing.

Waarom komt alleen OCW-erkende scholing voor STAP-budget in aanmerking?
Wij willen het resterende budget zo goed en gericht mogelijk inzetten, in aansluiting op waar de regeling voor bedoeld is: het mogelijk maken om een opleiding te volgen die kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Met OCW-erkend onderwijs richt het aanbod zich op scholing die opleidt voor een beroep. Daarnaast zijn er bij de keuze voor OCW-erkende scholing waarborgen t.a.v. de kwaliteit van de opleiding of training.

Status: gesloten

Melding: inkooporders beschikbaar vanaf 20 september 2023

[gesloten melding] Voor de inkooporders die horen bij de aanvragen van 18 september 2023 geldt dat deze beschikbaar gesteld worden vanaf woensdag 20 september 2023.

Status: gesloten – geplaatst op maandag 18 september om 11.00 uur

Melding: Schonen van vooraanmeldingen voor OCW-erkende scholingen

[gesloten melding] Voor het aanvraagtijdvak van 18 september geldt dat alleen STAP-budget aangevraagd kan worden voor OCW-erkende scholing of onderdelen van deze scholing. We gaan daarom alle vooraanmeldingen schonen op 21 augustus. Dit zijn vooraanmeldingen van zowel niet- als wel OCW-erkende scholingen.

Vanaf 22 augustus kunt u weer vooraanmeldingen uploaden voor het aanvraagtijdvak van 18 september.

Status: gesloten – geplaatst op maandag 7 augustus om 11.15 uur

Melding: Lager budget voor aanvraagtijdvak van 3 juli

[gesloten melding] Gedurende het aanvraagtijdvak van maandag 3 juli zal er voor  STAP-budget 20 miljoen euro – in plaats van de gebruikelijke 34 miljoen euro – beschikbaar zijn. Daar is, mede op verzoek van de Tweede Kamer, toe besloten om de overgebleven middelen voor STAP gerichter in te kunnen zetten.

De ministers Van Gennip en Wiersma bekijken hoe de overgebleven STAP-middelen zo gericht mogelijk ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld door vanaf september alleen OCW-erkende opleidingen subsidiabel te maken voor STAP-budget. Alle verschillende mogelijkheden worden de komende weken onderzocht en voor de zomer sturen de ministers een brief naar de Tweede Kamer over hun bevindingen.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 13 juni om 17:10 uur.

 

Melding: Tellingen verleningsgrens mei bekend gemaakt

[gesloten melding] Voor de verleningsgrens vindt een telling plaats. De telling start nadat het volledige budget is uitgegeven in een aanvraagperiode. De tellingen van 1 mei zijn afgerond. Hierdoor komen twee scholingen boven de grens van 300 verleningen. De gegevens van deze aanvraagperiode zijn nu gepubliceerd. Op deze pagina op uwv.nl vindt u de gegevens van deze aanvraagperiode.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 13 juni om 15:47 uur.

 

Melding: Aanpassingen regeling 28 april 2023

[gesloten melding] Op 28 april 2023 zijn er aanpassingen op de regeling gepubliceerd in de Staatscourant (12293). Hieronder enkele punten hieruit.

Meerjarige scholingen
De artikelen voor meerjarige scholingen zijn actief geworden. In grote lijnen komt het erop neer dat de opleider per scholingsjaar een STAP-aanmeldingsbewijs verstrekt aan de burger en een vooraanmelding aan UWV. Op basis van het STAP-aanmeldingsbewijs en de vooraanmelding kan de burger een subsidieaanvraag doen bij UWV. De start- en einddatum op het STAP-aanmeldingsbewijs en de vooraanmelding sluiten aan bij de inschrijving per opleidingsjaar. Het bewijs van deelname volgt na ieder opleidingsjaar. Er is gekozen om te starten met meerjarige scholing die door de Minister van OCW is erkend of door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie is geaccrediteerd.

Bijlage II, niet subsidiabele scholingen
Aan de regeling is een bijlage toegevoegd. Hier worden scholingen omschreven die niet in aanmerking komen voor een STAP-budget. Dit om een beter beeld te geven welke scholingen wel en welke niet in aanmerking komen voor een STAP-budget. Het is goed om uw aanbod in het STAP-scholingsregister hierop te controleren.

Status: gesloten  – geplaatst op dinsdag 9 mei om 08:49 uur

 

Melding: Tellingen verleningsgrens maart bekend gemaakt

[gesloten melding] Op 17 maart 2023 was het eerste tijdvak waarna het aantal verleningen zijn geteld. De gegevens van deze aanvraagperiode zijn nu gepubliceerd. Op deze pagina op uwv.nl vindt u de gegevens van deze aanvraagperiode.

Gegevens opleider
De volgende gegevens van opleiders die middels een toekenning aan de burger recht hebben op een betaling, staan in het register:

 • de bedrijfsnaam
 • naam van de scholing
 • het toegekende subsidiebedrag

Gegevens burger
Daarnaast hebben we van de burger de volgende gegevens opgenomen in het register:

 • leeftijdscategorie
 • sector waarin burger op dit moment werkzaam is
 • arbeidsmarktpositie
 • hoogst genoten opleiding (opgave burger)
 • doel

Status: gesloten – geplaatst op vrijdag 28 april om 11:45 uur.

 

Melding: Inkooporders woensdag 22 maart 2023

[gesloten melding] Inkooporders die gekoppeld zijn aan de aanvraagdatum vrijdag 17 maart 2023 en zijn verleend, worden tot en met woensdag 22 maart verzonden. Voor de aanvragen die nog gecontroleerd worden geldt dat we hier nog 4 weken de tijd voor hebben om deze aanvragen te controleren. De inkooporders van deze aanvragen volgen later.

Status: gesloten – bijgewerkt op maandag 20 maart 2023 – geplaatst op vrijdag 17 maart 2023 om 11:30 uur.

Melding: Volgende aanvraagperiode en beëindigen van het STAP-budget per 2024

Op maandag 3 juli 2023 om 10.00 uur kunnen uw studenten weer STAP-budget aanvragen.

[gesloten melding] Omdat het STAP-budget vanaf 2024 wordt beëindigd, wordt onderzocht of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren. Het is nog onduidelijk of en welke gevolgen dit heeft voor de geplande aanvraagperiodes van 2023. Wij begrijpen dat dit onzekerheid met zich meebrengt en werken er hard aan u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren. Zodra er nieuws is, vindt u dit op deze website.

Status: gesloten  – aangepast op vrijdag 2 juni 2023 om 10:32 uur  – geplaatst op donderdag 4 mei om 09:52 uur

 

Melding: Betaalproces weer gedeeltelijk hervat en burgers geïnformeerd

[gesloten melding] Op 8 november is het betaalproces gedeeltelijk hervat. De orders van opleiders waar geen scholingen in onderzoek zijn bij de Toetsingskamer worden weer volledig doorgezet.

Stand vrijgeven orders op 17 november
Op maandag 14 november zijn wij gestart met het doorsturen van de orders van scholingen die niet in onderzoek zijn. Dit voeren we per opleider uit. Dit geldt voor opleiders die wel enkele scholingen in onderzoek hebben, maar die daarnaast ook scholingen hebben die niet in onderzoek zijn. De orders van scholingen in onderzoek blijven “on hold” tot we uitslag van de Toetsingskamer hebben ontvangen.

Aanvragen op 1 november: burgers en opleiders geïnformeerd over opleidingen in onderzoek
Opleiders die in de periode vóór 1 november scholingen aanboden die door de Toetsingskamer in onderzoek zijn genomen, hebben hierover een brief ontvangen. De burgers die op 1 november een aanvraag deden voor een scholing die in onderzoek is, zijn hier in de week van 21 november per brief over geïnformeerd door UWV.

De aangeschreven burgers ontvangen de brief fysiek per post en digitaal in Mijn STAP-budget. In de brief lezen de burgers dat de aangevraagde scholing in onderzoek is en wat dit voor hen betekent. De fysieke brief is naar verwachting in de week van 21 november 2022 bezorgd. In Mijn STAP-budget staat de digitale brief ook voor de burgers klaar. Zij hebben hierover een notificatie ontvangen met daarin het bericht dat er iets op Mijn STAP-budget klaarstaat.

Na het besluit van de Toetsingskamer volgt nieuwe informatie voor de burgers. Doordat het veel burgers betreft, kan deze berichtgeving enige tijd in beslag nemen.

Opleiding in onderzoek ná 1 november: burgers niet geïnformeerd over opleidingen in onderzoek
De burgers die op 1 november een aanvraag deden voor een scholing die ná 1 november in onderzoek is genomen, zijn hierover niet door UWV geïnformeerd.

Waarom stonden orders ‘’on hold’’?
Vanaf dinsdag 1 november werden betalingen van alle opleiders “on hold” gezet. Dit betekende dat een burger wel een automatische verlening ontving, maar dat er nog geen orders werden aangemaakt voor de opleider. De opleider kon hierdoor tijdelijk niet factureren.

Status: gesloten  – bijgewerkt op maandag 28 november 2022 – geplaatst op dinsdag 1 november 2022 om 16:50 uur

Melding: Storing STAP-opleidersportaal

[gesloten melding] Opleiders ondervinden momenteel problemen bij het inloggen op het STAP-opleidersportaal. Dit is bekend en ook al gemeld. Onze systeembeheerders zijn druk bezig met het oplossen van deze storing. De storing deed zich al voor op afgelopen maandag 1 mei, maar hebben we helaas nog niet weten op te lossen.

Zodra er meer bekend is leest u dat hier bij de meldingen.

Status: gesloten – geplaatst op woensdag 3 mei om 11:00 uur.

Melding: Herstelactie 'Scholing voldoet niet aan de eisen van de regeling STAP-budget'

[gesloten melding] UWV heeft in overleg met het ministerie van SZW (Toetsingskamer STAP) besloten een gedeelte van de ingediende aanvragen niet toe te kennen. Het betreft aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden van het STAP-budget.

De aanbieders van deze opleidingen zijn er eerder, door de Toetsingskamer STAP, op gewezen dat hun aanbod niet voldoet. Hen is gevraagd de opleiding uit het scholingsregister te halen. Deze correctie is helaas niet in alle gevallen op tijd uitgevoerd.   De studenten die deze scholing gekozen hebben, krijgen de mogelijkheid een andere scholing te kiezen om STAP-budget voor te gebruiken.

Let op: Dit kan leiden tot nieuwe verleningen en activiteit in uw STAP-opleidersportaal en het flowportaal van onze broker Tie Kinetix. Deze acties zijn door ons uitgevoerd en het reguliere facturatie en betalingsproces kan gestart worden.

Status: gesloten – geplaatst op vrijdag 9 september 2022 om 16:00 uur

Melding: Aangescherpte STAP-regeling herstart 28 februari

[gesloten melding] De afgelopen weken heeft het ministerie van SZW, samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget te voorkomen. Zo komt er een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar, worden opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden aangepakt en is de definitie van scholing aangescherpt. Daarnaast is met keurmerken afgesproken dat zij vooraf gaan controleren of opleidingen van opleiders met hun keurmerk voldoen aan de voorwaarden van STAP. Ook worden de toegewezen subsidies na iedere aanvraagperiode openbaar gemaakt.

Lees hier het volledige persbericht en de genomen maatregelen vanuit het ministerie van SZW of bekijk de veelgestelde vragen. Alle genomen maatregelen zijn te vinden in de gepubliceerde wijzigingsregeling in de Staatscourant.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 7 februari om 13:00 uur.

Melding: Nieuwe aanvraagdatum: vrijdag 17 maart 2023

[gesloten melding] Op vrijdag 17 maart 2023 om 10.00 uur kunnen uw studenten opnieuw STAP-budget aanvragen. STAP-aanmeldingsbewijzen met een startdatum vanaf 28 maart 2023 blijven geldig.  

De nieuwe datum wordt via meerdere kanalen gedeeld. U ontvangt via de erkennende organisatie de nieuwsbrief, de site stapvooropleiders.nl wordt aangepast en veelgestelde vragen worden toegevoegd. Daarnaast worden de studenten via de meerdere sites op de hoogte gesteld, waaronder stapuwv.nl of uwv.nl/stap.

Lees ook het persbericht van UWV en bekijk de veelgestelde vragen.

Status: gesloten – geplaatst op vrijdag 3 maart 2023 om 18:15 uur.

Melding: Ik heb een nieuwe aanmelding voor STAP-budget op een onverwacht moment

[gesloten melding] Studenten die STAP-budget hebben aangevraagd voor een scholing die niet voldoet aan de voorwaarden, hebben de mogelijkheid om STAP-budget te gebruiken voor een ander scholing. In samenwerking met Ministerie SZW, DUO en STAP UWV wordt een herstelactie georganiseerd ter correctie van het aanbod in het STAP-scholingsregsiter. Hierdoor kunt u een nieuwe inschrijving verwachten van een student op een onverwacht moment.

Let op: U ontvangt een nieuwe verlening en ziet u nieuwe activiteiten in uw STAP-opleidersportaal en het flowportaal van onze broker Tie Kinetix. Deze acties zijn door UWV uitgevoerd en het facturatie en betalingsproces kan als regulier doorgaan.

Status: gesloten – geplaatst op vrijdag 9 september 2022 om 16:00 uur

Melding: Onderhoudswerkzaamheden donderdagavond 19 januari

[gesloten melding] Op donderdagavond 19 januari worden vanaf 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is het vanaf 20.00 uur niet mogelijk aanvragen in te dienen of op scholingsactiviteiten te oriënteren. Daarnaast is het dan voor opleiders tijdelijk niet mogelijk om vooraanmeldingen te uploaden.

De verwachting is dat vanaf 21.00 uur alles weer werkt zoals gewenst.

Status: gesloten – geplaatst op donderdag 19 januari om 11:05 uur.

Melding: Eerste aanvraagtijdsvak STAP van 2023 wordt overgeslagen

[gesloten melding]  Het kabinet heeft het besluit genomen om het STAP-aanvraagtijdvak voor januari (start 2 januari 2023) over te slaan. Er is tijd nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren en de lopende onderzoeken naar opleiders/opleidingen af te ronden. Zo voorkomt het kabinet dat scholing die niet aan de voorwaarde van STAP voldoet, subsidie ontvangt. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari 2023.

Lees hier het volledige persbericht vanuit het ministerie van SZW of bekijk de veelgestelde vragen.

Status: gesloten – geplaatst op maandag 12 december om 14:10 uur.

Melding: Herstellen dubbele of incorrecte verleningen en inkooporders

[gesloten melding] De STAP organisatie is gestart met de herstelactie n.a.v. dubbele of incorrecte verleningen en inkooporders.

Bij meervoudige verleningen hanteren wij de eerste verlening en inkooporder. Met de eerste verlening kan uw student de scholing volgen en u de inkooporder daarvan verwerken. Overige, dubbele verleningen of inkooporders worden door ons ingetrokken of geannuleerd, conform de regelgeving.

Let op: Mogelijk is er verleend voor verschillende scholingen: in dat geval zullen we afgaan op het STAP-aanmeldingsbewijs en contact opnemen met de student in kwestie. Bij een verkeerde verlening gaan we over tot intrekken van de verkeerde verlening en annuleren van de verkeerde inkooporder en zullen we een nieuwe verlening/inkooporder verstrekken voor de juiste opleider en/of scholing.

Als u lijsten heeft waar de foutieve inkooporders op staan, dan kunnen we kijken of die voorkomen met de lijst van onze herstelactie.

Als er inderdaad een aanvraag is gedaan en afgewezen, dan kan door de student bezwaar worden ingediend.

Status: gesloten – geplaatst op donderdag 10 maart 2022 om 11:05 uur

Melding: Het STAP-scholingsregister werkt op dit moment niet

[gesloten melding] Het STAP-scholingsregister is op dit moment niet beschikbaar. Let op: Momenteel is het daarom niet mogelijk STAP-budget aan te vragen en te kijken of een scholing in aanmerking komt. We werken hard aan een oplossing.

Status: gesloten – geplaatst op donderdag 22 december 2022 om 11:40 uur.

Melding: Vooraanmelding uploaden tijdelijk niet mogelijk

[gesloten melding] Door een technische storing is het op dit moment niet mogelijk vooraanmeldingen te uploaden. Zodra dit weer mogelijk is, melden wij dit hier op deze pagina.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 3 januari om 12:06 uur.

Melding: Onjuiste inkooporder ontvangen door vooraanmeldingen

[gesloten melding] Door het niet gebruiken van de ingestuurde vooraanmeldingen en de opgetreden technische storingen zijn in een aantal situaties onjuiste inkooporders verstuurd.

De ingezonden vooraanmeldingen worden komende weken door UWV gebruikt om deze onjuiste inkooporders te corrigeren.

De correctie houdt in dat UWV de oorspronkelijke verlening zal intrekken en de bijbehorende inkooporder zal annuleren. Vervolgens zal UWV voor de juiste opleiding (conform STAP-aanmeldingsbewijs) opnieuw STAP-budget  verlenen en een nieuwe inkooporder verstrekken. UWV neemt hierover altijd vooraf contact op met de student en opleider in kwestie.

Let op: Heeft u een onjuiste inkooporder ontvangen en u heeft géén gebruik gemaakt van vooraanmeldingen: stuurt u dan een mail orderbeheerstap@uwv.nl om de onjuiste inkooporder te laten corrigeren.

Status: gesloten – geplaatst op donderdag 10 maart 2022 om 11:05 uur

Melding: Eerder geüploade vooraanmeldingen komen te vervallen

[gesloten melding] In verband met voorgenomen aanpassingen (extra validaties) komen eerder geüploade vooraanmeldingen te vervallen. Deze kunnen vanaf 15 april opnieuw worden geüpload.  Dit in verband met het doorvoeren van verbeteringen van dit proces.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 15 maart 2022 om 14:00 uur

Melding: Eerder geüploade vooraanmeldingen komen te vervallen

[gesloten melding] In verband met voorgenomen aanpassingen (extra validaties) komen eerder geüploade vooraanmeldingen te vervallen. Deze kunnen vanaf 15 april opnieuw worden geüpload.  Dit in verband met het doorvoeren van verbeteringen van dit proces.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 15 maart 2022 om 14:00 uur

Melding: Technische storingen vooraanmeldingen

[gesloten] Het gebruiken van vooraanmeldingen veroorzaakt technische storingen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de vooraanmeldingen in de eerste aanvraagperiode (van 1 maart tot en met 30 april) achterwege te laten.

Update: Inmiddels is het STAP-budget voor het eerste tijdsvak niet meer beschikbaar. Voor de volgende aanvraagperiode, die start op 1 mei, wordt er gewerkt met een verbeterde versie van vooraanmeldingen.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 1 maart 2022 om 11:55 uur

Melding: Storing op het STAP-portaal / lange wachtrij.

[gesloten melding] Door een storing is het STAP-portaal minder goed bereikbaar. Uw studenten kunnen hierdoor problemen ervaren bij het inloggen of het starten van de aanvraag. Als uw studenten in de wachtrij staat, adviseer ze dan het venster niet te sluiten. Wij werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 1 maart 2022 om 11:55 uur