1. Home
  2.   

Toelating nieuwe erkenningen en keurmerken regeling STAP-budget | UVB

Keurmerken en erkennende instanties kunnen vanaf 31 oktober 2022 een aanvraag voor toelating tot het scholingsregister STAP indienen bij de Toetsingskamer STAP via toetsingskamerstap@minszw.nl. Deze aanvraag bevat de volledig ingevulde checklist, raamwerk Erkenning en keurmerken STAP-regeling, voorzien van onderbouwende documenten als bijlagen.

Raamwerk erkenningen en keurmerk STAP regeling

Voor de beoordeling van nieuwe keurmerken geldt het Raamwerk erkenningen en keurmerk STAP-regeling. Het raamwerk is ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met CINOP. Dit is het raamwerk als bedoeld in artikel 22, lid 3 van de Subsidieregeling STAP-budget.

Onderdeel van dit raamwerk zijn nog nader te bepalen afspraken die het ministerie van SZW met u maakt. Deze afspraken gaan over uw rol als ketenpartner volgens de STAP regeling. Denk hierbij  aan het actief borgen van de arbeidsmarktgerichtheid van de opleidingen. Zowel voorafgaand aan registratie van opleidingen als tijdens de gehele looptijd van het STAP-budget. Evenals het aanspreken van de bij u aangesloten leden als zij zich niet aan de voorwaarden van de STAP regeling houden. Van u wordt verlangd regelmatig overleg te voeren met de ketenpartners, waaronder de toetsingskamer, over het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling.

Aanvraagprocedure

De volgende documenten zijn voor  uw aanvraag van belang:

Het raamwerk

Dit vormt de theoretische onderbouwing, essentiële kwaliteitscriteria, waarmee keurmerken of erkennende instanties beoordelen of opleiders voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Toepassing van dit raamwerk zorgt ervoor dat het STAP scholingsregister via erkenningsregelingen en keurmerken opleiders en scholingsactiviteiten omvat die voldoende kwaliteiten (blijven) hebben en bijdragen aan de doelstellingen van STAP. Én dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling zo veel als mogelijk voorkomen wordt.

De losse checklist

Op basis van de checklist beoordeelt de toetsingskamer of aanvragers voldoen aan de eisen. U vult de checklist volledig in. Verwijs  bij alle punten naar onderbouwende documenten van uw organisatie. Geef dit zo duidelijk mogelijk aan met het juiste paragraaf/artikel en paginanummer. Deze documenten voegt u als bijlage toe bij uw aanvraag.

Het beoordelingsproces

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u binnen vijf werkdagen een digitale ontvangstbevestiging van de toetsingskamer. Vervolgens beoordeelt de toetsingskamer uw aanvraag binnen 13 weken na binnenkomst. Hierbij geadviseerd door CINOP. Zo nodig wordt u verzocht om aanvullende informatie te verstrekken. Een gesprek hierover met de toetsingskamer en/of CINOP is ook een mogelijkheid. Hierover maakt de toetsingskamer dan nadere afspraken met u.

De toetsingskamer bereidt naar aanleiding van de beoordeling en het advies van CINOP het besluit voor tot toelating of afwijzing van de aanvrager tot het STAP-register. De minister van SZW neemt de uiteindelijke beslissing.