1. Home
 2.   

Registeren scholingsaanbod

Op deze pagina leest u hoe u uw scholingsaanbod kunt registreren in het STAP-scholingsregister. De onderwerpen op deze pagina:

 Gegevens aanvullen

Heeft uw erkennende organisatie uw organisatie in het STAP-scholingsregister geregistreerd? Dan kunt u uw gegevens aanvullen en uw scholingsactiviteiten registreren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Gegevens over de opleider, bijvoorbeeld de naam die u hanteert in communicatie en de contactgegevens
 • Gegevens over de opleiding, bijvoorbeeld de naam van de opleiding, de studielast en het niveau
 • Gegevens over de scholingsactiviteit, bijvoorbeeld de locatie, de startdatum en de prijs.

Let op!

het KvK nummer van opleiders wordt gebruikt als unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoeringsverantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. UWV gebruikt dit KvK-nummer voor authenticatie (eHerkenning) voor mijnSTAP, de administratieve verwerking, facturatie en betaling. Het scholingsaanbod dat onder dit KvK-nummer wordt geregistreerd, wordt afgerekend conform de bijbehorende specificaties van dit KvK-nummer zoals vastgelegd bij UWV en Tie-Kinetix.

Scholingsactiviteiten registreren


1. Geautomatiseerde koppeling

Er zijn 3 manieren om de gevraagde gegevens in het scholingsregister vast te leggen:

Er is een Programma van Eisen MBO opgesteld voor de geautomatiseerde koppeling tussen de administratiepakketten in het bekostigd mbo en het scholingsregister/RIO. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met stapscholingsregister@duo.nl.

2. EDU-DEX

Veel opleiders stellen nu al hun opleidingsaanbod beschikbaar via EDU-DEX. EDU-DEX breidt daarom de gegevensset uit met de voor STAP benodigde gegevens. EDU-DEX en DUO zorgen er daarna voor dat EDU-DEX wordt aangesloten op het scholingsregister. Naar EDU-DEX.

Hierbij vindt u een aantal aandachtspunten voor de uitwisseling van uw scholingsaanbod met EDU-DEX.

3. RIO-portaal

Vult u het scholingsregister via het RIO-portaal? U registreert dan handmatig de gegevens in het scholingsregister.

In de Gegevensset STAP-scholingsregister vindt u een overzicht en andere toelichting van alle gegevens die in het scholingsregister vastgelegd kunnen worden. Pas als deze gegevens volledig zijn, kan de burger STAP-budget aanvragen voor de scholingsactiviteit.

Afwegingskader arbeidsmarktgerichtheid niet-OCW erkende scholing

Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is één van de voorwaardes voor deelname aan het STAP-budget. Hobbycursussen komen niet in aanmerking voor het STAP-budget. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiders om zelf te bepalen of een scholingsactiviteit arbeidsmarktgericht is. Om opleiders te ondersteunen bij het bepalen of een scholing wel of niet arbeidsmarktgericht is, heeft ROA in opdracht van het ministerie van SZW een afwegingskader opgesteld. Dit kader geldt voor de niet-OCW erkende scholingsactiviteiten. Hier vindt u de handleiding en het afwegingskader.

Op welke gronden worden opleidingsactiviteiten uitgesloten?
 • puur hobbymatige cursussen
 • bedrijfsgerichte cursussen
 • leerabonnementen
 • scholing met een coaching component van meer dan 50%
 • dubbele financiering: bijv. NT2, Kinderopvang scholing
 • vorm van de opleiding: bijv. examentraining, seminar, kennisreizen
 • inhoud activiteit: bijv. bijscholing .
 • doelgroep activiteit komt niet overeen doelgroep STAP: bijv. pensioenactiviteiten

In de praktijk zien we dat het afwegingskader ruimte laat voor interpretatie. Het is daarom wenselijk om meer duidelijkheid te geven welke scholing wel en welke niet arbeidsmarktgericht is.

Daarnaast is op basis van voortschrijdend inzicht een aantal aanscherpingen op het afwegingskader nodig. De aanscherping heeft onder meer betrekking op scholing die onder de verantwoordelijkheid van werkgevers vallen en normaliter door hen betaald wordt. Hierbij geldt het algemene principe dat deze kosten niet moeten worden afgewenteld op publieke financiering. In dit verband spreken we over ‘werkgeversverantwoordelijkheid’. Dit wordt toegelicht in de vragenlijst hieronder.

Welke voorbeelden van scholingsvormen komen tot nu toe niet in aanmerking voor STAP-budget?

Let op: Deze lijst kan worden aangevuld op basis van de beoordeling van toegevoegde scholing in het register.

 • Losse examens; deze vallen niet onder de definitie van scholing als bedoeld in artikel 1 van de subsidieregeling STAP-budget. Gedachte hierbij is dat men met enkel het afleggen van een examen geen nieuwe kennis of vaardigheden op doet. Let op: het examen in combinatie de betreffende opleiding wel.
 • Examentraining; ook hierbij wordt geen nieuwe kennis of vaardigheden geleerd en komt daarom niet in aanmerking voor subsidie.
 • NT2; hoewel deze expliciet genoemd wordt in het afwegingskader is deze opleiding niet subsidiabel omdat deze via andere subsidies gefinancierd wordt. Op grond van de regeling is dubbele financiering niet toegestaan.
 • Seminars; deze vallen niet onder de definitie van scholing als bedoeld in artikel 1 van de subsidieregeling STAP-budget. Gedachte is dat seminars meer gericht zijn op het inspireren en netwerken dan op het vergroten van de algemene inzetbaarheid.
 • Bijscholing/opfriscursus/opnieuw behalen en/of verlengen certificaat. Ook hierbij wordt geen nieuwe kennis of vaardigheden opgedaan maar wordt reeds bekende kennis herhaald.
 • Pensioen in zicht e.d. Dit type cursussen zijn gericht op mensen die met pensioen gaan of dat net zijn. Deze vallen buiten de doelgroep voor STAP.
Zijn er voorbeelden van hobbymatige cursussen die niet voor STAP-budget in aanmerking komen?
 • Wijncursussen en soortgelijke cursussen als whisky- en bierproeven, bloemschikken die geen professioneel karakter hebben. Om dit te bepalen wordt per opleiding gekeken of het niveau voldoende is om aan dit professionele karakter te voldoen. Een basis niveau zal in de regel als hobbymatig worden beoordeeld.
 • Kennisreizen met (buitenlandse) accommodatie. Deze hebben over het algemeen een meer hobbymatig karakter.
 • Cursussen over cryptovaluta zonder professioneel karakter dragen niet bij aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van de cursist. Dit zou moeten leiden tot een overstap naar een baan m.b.t. cryptovaluta of het toepassen van de kennis en/of vaardigheden over cryptovaluta in de huidige baan. De cursus zonder professioneel karakter zal dan ook als hobbymatig worden beoordeeld.
 • Cursussen over dropshipping zonder professioneel karakter. En waarbij de nadruk ligt op het snel en daarmee risicovol geld verdienen. Dit leidt vervolgens niet tot een verbetering van de arbeidsmarktpositie.
Wanneer is een taal opleiding hobbymatig en past deze niet binnen STAP-budget?

We zien in het register een groot aanbod van taaltrainingen. Talen in het kader van STAP moeten een professioneel karakter hebben. Om het onderscheid tussen hobbymatig en professioneel duidelijk te maken sluiten we vanaf nu aan bij het niveau van de opleiding. De opleiding moet ten minste het B1 niveau hebben. Dit geldt zowel voor de buitenlandse talen als voor de Nederlandse taal. NT2 en andere inburgeringscursussen komen niet in aanmerking voor STAP-subsidie.

Wat zijn de uitgangspunten voor het criterium 'werkgeversverantwoordelijkheid'?

Om het criterium af te bakenen is een aantal algemene uitgangspunten opgesteld. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of een opleiding, in redelijkheid, onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt, zelf bekostigd zou moeten worden en dus niet subsidiabel is.

Algemene uitgangspunten:

 • De opleiding is verplicht gesteld voor een werkgever of een beroepsgroep;
 • De opgedane kennis en/of vaardigheden van een opleiding kan slechts binnen één specifiek bedrijf gebruikt worden;
 • De werkgever is wettelijk verplicht om werknemers een opleiding te laten volgen (bijv. BHV);
 • De opleiding leert verdieping van de basiskennis of vaardigheden aan een burger die nodig is voor de uitvoering van een specifieke functie of beroep.

Let op: Als de opleiding basiskennis of vaardigheden leert aan een burger waarmee de overstap naar een andere sector mogelijk wordt past het wel binnen STAP (bijv. Wft basis).

Informatie per sector

Uw scholingsactiviteiten registreren werkt voor elke sector net even anders. Kies onder welke categorie uw instelling valt.

Blanco
Bekostigde mbo-instelling met OCW-erkenning

Op 23 november vond een webinar over het STAP-budget plaats. Dit webinar van ongeveer 1 uur gaat in op:

 • de regeling in het kort
 • de uitvoering bij UWV
 • STAP-scholingsregister van DUO
 • erkenning van MBO-instellingen

Bekijk het webinar

Bekijk de powerpointpresentatie

Bekijk de Veelgestelde vragen

 

Als bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen (alleen deeltijd-bol en bbl) registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO, maar kunnen vanaf half oktober wel handmatig worden geregistreerd voor STAP via het RIO-portaal. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister. Heeft uw onderwijsinstelling al een koppeling tussen het SIS en RIO, dan is het wel verstandig om samen met de beheerder van het SIS contact te onderhouden als u ook handmatig wilt opvoeren.

Uitbreiden koppeling tussen SIS en RIO

De MBO Raad, saMBO-ICT en DUO hebben de werkgroep RIO STAP mbo opgericht, waaraan ook een aantal mbo-instellingen en de SIS-leveranciers deelnemen. In deze werkgroep worden afspraken gemaakt over het uitbreiden van de huidige koppeling tussen het SIS (Student Informatie Systeem) en RIO. Zo kunt u ook via deze route vanaf begin januari 2022 de aanvullende STAP-gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens aanvullen via SIS-pakket

Wilt u uw gegevens aanvullen via uw SIS-pakket? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hebt u de RIO-gegevens ook handmatig opgevoerd via het RIO-portaal, dan kunt u sinds oktober 2021 aan de slag. Wilt u ook cursussen en opleidingsonderdelen opvoeren, dan moet u nog de rol ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’ aanvragen.

Hebt u de RIO-gegevens niet handmatig opgevoerd? Dan kan de beheerder van Mijn DUO het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’ en ‘Beheerder RIO selfservice’ laten toevoegen aan zijn profiel. Dit moet met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

Niet-bekostigde mbo-instellingen met OCW-erkenning

Op 23 november vond een webinar over het STAP-budget plaats. Dit webinar van ongeveer 1 uur gaat in op:

 • de regeling in het kort
 • de uitvoering bij UWV
 • STAP-scholingsregister van DUO
 • erkenning van MBO-instellingen

Bekijk het webinar

Bekijk de powerpointpresentatie

Bekijk de Veelgestelde vragen

Als niet-bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO, maar kunnen vanaf oktober wel worden geregistreerd voor STAP. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEXLink opent externe pagina op voor informatie.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hij heeft ook de juiste rollen. Wilt u ook cursussen of opleidingsonderdelen toevoegen als scholingsactiviteiten, dan moet u de rol Beheerder RIO opleidingseenheid aanvragen. Dit doet u met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder).

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

Bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning
In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van januari 2022 wordt u als door OCW erkende en bekostigde ho-instelling opgenomen in het scholingsregister (omzetting van CROHO naar RIO-ho). Vanaf dat moment kunt u uw scholingsactiviteiten via het RIO-portaal handmatig vastleggen.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf begin januari 2022 aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Nieuwe gebruikers moeten altijd eHerkenning aanvragen. Instellingen die al een Beheerder HO hebben met een token hoeven voorlopig geen eHerkenning aan te vragen. Wel moeten ook zij autorisaties aanvragen voor toegang tot Mijn DUO. Dit doen zij met een ander formulier, het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder)

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw gegevens en uw bestuursnummer in.
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenningLink opent externe pagina nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Niet-bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning

In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van januari 2022 wordt u als door OCW erkende ho-instelling opgenomen in het scholingsregister. Daarna kunt u de ontbrekende gegevens aanvullen.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEXLink opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO op bestuursniveau nodig. De beheerder van Mijn DUO kan het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’, ‘Beheerder RIO selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’ laten toevoegen aan zijn profiel met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtpunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Zorg dat het formulier ondertekend wordt door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenningLink opent externe pagina nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

Opleider met NRTO-keurmerk

Een deel van de opleiders met een NRTO-keurmerk is ook door OCW erkend, namelijk de erkende niet-bekostigde mbo- en ho-instellingen. Voor de andere opleiders met een NRTO-keurmerk is het scholingsregister nieuw. Deze opleiders worden na verzoek bij de NRTO geregistreerd.

Afwegingskader arbeidsmartkgerichtheid niet-OCW erkende scholing

Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is één van de voorwaardes voor deelname aan het STAP-budget. Hobbycursussen komen niet in aanmerking voor het STAP-budget. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiders om zelf te bepalen of een scholingsactiviteit arbeidsmarktgericht is. Om opleiders te ondersteunen bij het bepalen of een scholing wel of niet arbeidsmarktgericht is, heeft ROA in opdracht van het ministerie van SZW een afwegingskader opgesteld. Dit kader geldt voor de niet-OCW erkende scholingsactiviteiten. Hier vindt u de handleiding en het afwegingskader.

Registeren in het scholingsregister

Opleiders worden door de NRTO geregistreerd in het scholingsregister.
Vervolgens kunnen opleiders, na een melding van DUO, met eHerkenning inloggen en hun scholingsactiviteiten opvoeren in het RIO portaal.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEXLink opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u  in de Kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf begin oktober aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw KvK-nummer in.
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenningLink opent externe pagina op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

Opleiders met opleidingen gericht op door NLQF ingeschaalde kwalificaties

Opleidingen gericht op een door het NLQF ingeschaalde kwalificatie komen in aanmerking voor het STAP-budget. Opleiders van deze opleidingen worden vanaf november geregistreerd in het scholingsregister door het NLQF. Vervolgens kunt u als opleider zelf de overige gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEXLink opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtpunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw bestuursnummer in (5 cijfers). Bent u niet OCW-erkend, dan vult u hier uw KvK-nummer in.
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Zorg dat het formulier ondertekend wordt door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenningLink opent externe pagina op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u ook in de Kennisbank RIO.

Opleider met sector- of branche-erkenning

Opleiders met een sector- of branche erkenning kunnen door de erkennende partij worden opgevoerd in het scholingsregister.

U kan alleen de opleidingen opvoeren, die door de sector- of branche organisatie zijn erkend. DUO zal de erkennende organisatie maandelijks een overzicht sturen met de opgevoerde opleidingen, met het verzoek om deze te controleren.

Registeren in het scholingsregister

Opleiders worden door de sector- en brancheorganisatie (pdf, versie 1.13) geregistreerd in het scholingsregister.
Vervolgens kunnen opleiders, na een melding van de erkennende partij, de voorbereidingen starten om met eHerkenning te kunnen inloggen en hun scholingsactiviteiten op te voeren in het RIO portaal of via EDU-DEX.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u nadat u bent opgevoerd in het scholingsregister aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw KvK-nummer in.
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenning op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u  in de Kennisbank RIO. Hier kiest u de handleiding MBO en particulier. Volg de stappen in het Stappenplan tijdens het opvoeren.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

 

 

Opleider met Cedeo-erkenning

Vanaf eind mei 2022 kan Cedeo de door hen erkende opleiders en opleidingen in het scholingsregister registreren. Vervolgens kunnen de opleiders zelf de overige gegevens registreren in het scholingsregister. Nadere informatie over hoe en wat u vastlegt, vindt u hier onder.

Afwegingskader arbeidsmartkgerichtheid niet-OCW erkende scholing

Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is één van de voorwaardes voor deelname aan het STAP-budget. Hobbycursussen komen niet in aanmerking voor het STAP-budget. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiders om zelf te bepalen of een scholingsactiviteit arbeidsmarktgericht is. Om opleiders te ondersteunen bij het bepalen of een scholing wel of niet arbeidsmarktgericht is, heeft ROA in opdracht van het ministerie van SZW een afwegingskader opgesteld. Dit kader geldt voor de niet-OCW erkende scholingsactiviteiten. Hier vindt u de handleiding en het afwegingskader.

Registeren in het scholingsregister

Opleiders worden door Cedeo gefaseerd geregistreerd in het scholingsregister. Vervolgens kunnen opleiders, na een melding van Cedeo, starten en hun scholingsactiviteiten opvoeren in het RIO portaal. Hiervoor moet u kiezen tussen aanleveren via EDU-DEX of handmatig opvoeren.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Inloggen Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u, na de melding van Cedeo dat u bent opgevoerd, aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw KvK-nummer in.
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenning op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

Opleider met CPION - Registeropleidingen

In de loop van juli 2022 kan CPION opleiders met door hen erkende Registeropleidingen in het scholingsregister registreren. Vervolgens kunnen de opleiders zelf de overige gegevens registreren in het scholingsregister. Nadere informatie over hoe en wat u vastlegt, vindt u hieronder.

Afwegingskader arbeidsmartkgerichtheid niet-OCW erkende scholing

Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is één van de voorwaarden voor deelname aan het STAP-budget. Hobbycursussen komen niet in aanmerking voor het STAP-budget. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiders met CPION Registeropleidingen om zelf te bepalen of een scholingsactiviteit arbeidsmarktgericht is. Om opleiders te ondersteunen bij het bepalen of een scholing wel of niet arbeidsmarktgericht is, heeft ROA in opdracht van het ministerie van SZW een afwegingskader opgesteld. Dit kader geldt voor de niet-OCW erkende scholingsactiviteiten. Hier vindt u de handleiding en het afwegingskader.

Registeren in het scholingsregister

Opleiders worden door CPION gefaseerd geregistreerd in het scholingsregister. Vervolgens kunnen opleiders, na een melding van CPION, starten en hun Registeropleidingen, die voldoen aan de kaders met betrekking tot de arbeidsmarkgerichtheid, opvoeren in het RIO portaal. Hiervoor moet u kiezen tussen aanleveren via EDU-DEX of handmatig opvoeren.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEX op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO nodig en eHerkenning. Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Inloggen via Mijn DUO

Toegang tot Mijn DUO kunt u, na de melding van CPION dat u bent opgevoerd, aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw KvK-nummer in.
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenning op niveau EH3 nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hiervoor hebt u toegang tot Mijn DUO nodig. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.